• Thailand
  • Malaysia
  • Singapore
  • Philippines
  • Indonesia
  • Vietnam
 • EN

มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย หนังสือแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (Mondelez International) ได้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทให้แก่ท่าน และเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา ติดต่อกับท่านเพื่อทำการตลาดหรือเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์อื่นๆ เพื่อตอบคำถามของท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านเข้าร่วมในการเสนอและการส่งเสริมการขายของบ ริษัท เพื่อคอยติดต่อสื่อสารกับท่านอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อวิเคราะห์ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท ตลอดจนทำความเข้าใจท่านในฐานะลูกค้า การเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นนี้ของท่านอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่ อนไขของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับเต็มของบริษัท และกฎหมายทั้งหมดที่ใช้บังคับ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบริษัทจะถูกกระทำอย่างจำกัด และอาศัยฐานหนึ่งหรือหลายฐานดังต่อไปนี้อันได้แก่ความยินยอมของท่าน (ซึ่งสามารถยกเลิกได้) การปฏิบัติตามสัญญา ภาระผูกพันตามกฎหมาย และผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล หรือประโยชน์อื่นใดตามที่กฎหมายอนุญาต ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกนำไปประมวลผลเพิ่มเติมเพื่อการโฆษณาหรือแผ นการส่งเสริมการขายในอนาคต เว้นแต่ท่านขอมิให้บริษัทกระทำการดังกล่าวนี้

บริษัทอาจทำการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านระบบที่มีฐานที่ตั้งอยู่ทั่วโล ก โดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่กระทำการแทนหรือ ในนามของบริษัท ฐานระบบและผู้ให้บริการดังกล่าวอาจอยู่ ณ เขตแดนที่มิได้กำหนดให้มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เทียบเ ท่ากับที่มีอยู่ในประเทศของท่าน ในกรณีดังกล่าว มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนลจะใช้ความพยายามในการจัดให้มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านอย่างเพียงพอ ซึ่งเทียบเท่ากับความคุ้มครองที่กำหนดไว้โดยประเทศต้นทางของข้อมูลส่วนบุคคล ของท่าน
ท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติม และใช้สิทธิของท่านในการเข้าถึง แก้ไข ยกเลิก คัดค้าน และโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยติดต่อบริษัทตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในหมวด ข้อมูลการติดต่อบริษัท (Contact Us) ด้านล่าง

หนังสือแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บทนำของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการของมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล – หมวดที่ 1

มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้มอบให้แก่บริษัทฯ ด้วยความไว้วางใจและตระหนักดีว่า ท่านอาจกังวลใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ให้ไว้แก่บริษัท รวมไปถึงการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

หากท่านกำลังอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นี้ (“นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อาจเป็นเพราะท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) บริการออนไลน์ใดๆ หรือมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทในสถานที่หรือโดยผ่านกิจกรรม (ต่อไปนี้เรียกทั้งหมดว่า “เว็บไซต์”) ที่ดำเนินการโดยนิติบุคคลใด ๆ ของกลุ่มบริษัทมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (“เอ็มดีแอลแซด (MDLZ)” หรือ “บริษัท” หรือ “เรา”) หรืออาจเนื่องมาจากท่านได้ติดต่อบริษัทโดยตรงทางโทรศัพท์หรือเป็นลายลักษณ์ อักษร

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้แสดงหลักเกณฑ์ในการที่บริษัทใช้

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้แสดงหลักเกณฑ์ในการที่บริษัทใช้ เก็บรักษา และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เมื่อท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทหรือติดต่อบริษัท

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเอ็มดีแอลแซด – หมวดที่ 2

เอ็มดีแอลแซด ได้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ หรือที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้เมื่อท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทให้แก่ท่าน ติดต่อกับท่านเพื่อทำการตลาดหรือเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์อื่น ๆ ตอบข้อสงสัยของท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท อำนวยความสะดวกให้ท่านเข้าร่วมในการเสนอและการส่งเสริมการขายของบริษั ท คอยติดต่อสื่อสารกับท่านอย่างสม่ำเสมอ และจัดการคำร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ตลอดจนวิเคราะห์และปรับปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท

การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของท่านอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทรวมทั้งกฎหมายทั้งหมดที่ใ ช้บังคับ
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะจำกัดอยู่เพียงเท่าที่จำเป็นและเกี่ยวข้อ งกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านสำหรับการประมวลผลบางประการ เพื่อให้ท่านมีอำนาจในการควบคุมข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมและถือไว้เกี่ยวกับท่า น
นอกจากนั้นแล้วบริษัทจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเ พื่อการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายของบริษัท เพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

โดยทั่วไปแล้ว บริษัทจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ณ ประเทศของท่าน แต่ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกจัดเก็บไว้ในระบบที่มีฐานที่ตั้งอยู่ทั่วโลก และอาจถูกประมวลผลโดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่กระทำการแทนหรือใน นามของบริษัท ฐานระบบและผู้ให้บริการดังกล่าวอาจอยู่ ณ เขตแดนที่มิได้กำหนดให้มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เทียบเ ท่ากับที่มีอยู่ในประเทศของท่าน ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะใช้ความพยายามในการจัดให้มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข องท่านอย่างเพียงพอ ซึ่งเทียบเท่ากับความคุ้มครองที่กำหนดไว้โดยประเทศต้นทางของข้อมูลส่วนบุคคล ของท่าน ท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติม และใช้สิทธิของท่านในการเข้าถึง แก้ไข ยกเลิก คัดค้าน และโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยคลิกในหมวด ข้อมูลการติดต่อบริษัท (Contact Us)

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท โดยบริษัทจะประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับแก้ไขเพิ่มเติมบนเ ว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพื่อที่ท่านจะ ได้เข้าใขถึงการเปลี่ยนแปลงที่ถูกบังคับใช้ โปรดเข้าดูนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อจะได้รับทราบว่าบริษัทใช้ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ลงวันที่ กันยายน พ.ศ. 2565 (2022) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเลือกลิงค์ (links) ดังต่อไปนี้:

ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่าน หมวด ก
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หมวด ข
ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หมวด ค
บริษัทอาจจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับใครบ้า ง หมวด ง
การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ หมวด จ
บริษัททำอย่างไรเพื่อให้ท่านมั่นใจถึงความปลอดภัยในก ารเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล หมวด ฉ
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ หมวด ช
สื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์อื่น ๆ หมวด ซ
บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์อย่างไร หมวด ฌ
ข้อมูลติดต่อบริษัท หมวด ญ

1. ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่าน

ประเภทของข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมเมื่อท่านเ ข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท หรือมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัท อาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้:
ข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือที่ท่านให้ไว้กับบริษัท – ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และรายละเอียดการติดต่ออื่น ๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล คำขอ คำร้องเรียนใด ๆ ที่ท่านอาจมี และข้อมูลอื่นใดที่บริษัทได้รับจากการติดต่อสื่อสารกับท่าน (รวมไปถึง ทางโทรศัพท์ อีเมล ออนไลน์ หรือสื่อสังคมออนไลน์) ตลอดจนข้อมูลอื่นใดที่ท่านให้ไว้ – ยกตัวอย่างเช่น เมื่อท่านลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของบริษัท ลงชื่อรับจดหมายข่าวของบริษัท เข้าร่วมในข้อเสนอและการส่งเสริมการขายของบริษัท ให้ความคิดเห็นของลูกค้า ตอบแบบสำรวจ หรือซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท

ข้อมูลการชำระเงินและการซื้อสินค้า – ประกอบด้วยข้อมูลการซื้อสินค้า เช่น รายละเอียดบัญชีการชำระเงิน หมายเลขบัตรเครดิตและบัตรเดบิต วันหมดอายุ ที่อยู่สำหรับส่งสินค้าและใบเรียกเก็บเงิน รวมทั้งรายละเอียดของสินค้าที่ซื้อ

ข้อมูลเกี่ยวกับความชอบ – ข้อมูลเกี่ยวกับความชอบ ความต้องการ ความสนใจ ความคิดเห็น และพฤติกรรมของท่าน (เช่น ในเรื่องเกี่ยวกับเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท)
ข้อมูลการลงชื่อเข้าสู่ระบบบัญชี – ประกอบด้วยข้อมูลใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ท่านสร้างบัญชีผู้ใช้ ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และคำถาม คำตอบเพื่อความปลอดภัย

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ – ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) และเบราว์เซอร์ (browser) ของท่าน ซึ่งบริษัทอาจเก็บรวบรวมไว้ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อบริษัทใช้ข้อมูลคุกกี้ (Cookies) ของบริษัทหรือของบุคคลที่สามในเว็บไซต์ของบริษัท เว็บบีคอน (web beacon) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท หรือเกี่ยวกับการที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัททางอีเมล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูนโยบายคุ๊กกี้ (Cookies Policy) ของบริษัท คุกกี้ได้แก่คุ๊กกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์ของบริษัท สามารถปิดการใช้งานได้โดยผ่านการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของท่าน หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าถึงหรือสามารถใช้ประโยชน์เว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างเ ต็มประสิทธิภาพ การปิดการใช้งานคุ๊กกี้ไม่ได้ลบคุ๊กกี้ที่มีอยู่แล้วออกจากเครื่องอุปกรณ์ของท่าน; การลบคุ๊กกี้จำเป็นต้องดำเนินการด้วยตนเองโดยผ่านตัวเลือกเมนูที่เหมาะสมในเบ ราว์เซอร์ของท่าน

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ระบุไว้ด้านล่าง และโดยอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น โปรดทราบว่าหากบริษัทถือครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่แล้ว บริษัทอาจนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันด้วย

เพื่อผลประโยชน์เชิงพาณิชย์อันชอบด้วยกฎหมาย: บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ทั้งหมดหรือโดยแยกส่วน) ได้แก่ รายละเอียดการติดต่อของท่าน บัญชีและข้อมูลระบุตัวบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าของท่านในร้านค้าของบริษัทและทางออนไลน์ เพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท การเก็บรักษาและอัพเดทบันทึกของบริษัท การบริหารจัดการ การตรวจพิสูจน์ข้อมูล การโฆษณา การทำการตลาด และเพื่อการวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท ตลอดจนเพื่อทำความเข้าใจท่านในฐานะลูกค้า

นอกจากนี้ยังหมายรวมถึง การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้แก่บริษัทในขณะที่ท่านใช้งา นเว็บไซต์ของบริษัท หรือผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท และบริษัทใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรับปรุงตลอดจนเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ขอ งผู้ใช้ที่ดียิ่งขึ้น (ยกตัวอย่างเช่น บริษัทวิเคราะห์ว่าท่านเข้าชมหน้าเว็บใดบ้าง ผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านใช้และชอบ และท่านใช้ผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้อย่างไร)

บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อผลประโยชน์เชิงพาณิชย์อันชอบด้วยกฎหมาย เช่น เพื่อจัดทำสถิติโดยรวมเกี่ยวกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท เพื่อช่วยในการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการฉ้อโกง เพื่อความสมบูรณ์ของระบบแจ้งเตือนท่านถึงตะกร้าสินค้าที่ทิ้งไว้หรือส่งคำยืนยันก ารสั่งซื้อแก่ท่าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อดำเนินการตามนโยบายและวิธีการของบริษัท เพื่อทำให้บริษัทสามารถทำธุรกรรมเกี่ยวกับองค์กร ได้แก่ การควบรวมกิจการ การขาย การปรับโครงสร้างองค์กร การโอนสินทรัพย์หรือกิจการของบริษัท การเข้าซื้อกิจการ การล้มละลาย หรือกรณีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายของบริษัท และเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ซึ่งบริษัทจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน ณ เวลานั้น

การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสัญญา: เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท หรือเพื่อพัฒนาการประกวด การแข่งขัน หรือการส่งเสริมการขายที่ท่านอาจเข้าร่วม เพื่อทำการส่งเสริมการขาย และติดต่อกับท่านในกรณีที่ท่านเป็นผู้ชนะ เพื่อที่จะสามารถตอบคำถามตามคำขอรับข้อมูลใด ๆ ที่ยื่นขอผ่านหมวด ข้อมูลการติดต่อบริษัท บริษัทอาจใช้ข้อมูลของท่านตามความยินยอมของท่าน: ในกรณีที่ได้รับความยินยอม ยกตัวอย่างเช่น เพื่อประโยชน์ในการทำการตลาด และเพื่อปรับแก้การติดต่อสื่อสารกับท่านให้เหมาะสมตามประวัติ (profile) ของท่านผ่านทางอีเมล ข้อความ (SMS) วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือโดยประการอื่น และ/หรือเพื่อติดตามและวิเคราะห์ความชอบของท่าน เพื่อประโยชน์ในการทำความเข้าใจลูกค้าและการทำการตลาดเฉพาะบุคคล ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้ โปรดดูที่ “สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริบัทเก็บรวบรวมไว้”

เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายของบริษัท: เช่น การเก็บรักษาเอกสารทางธุรกิจที่เหมาะสม การรับมือกับข้อร้องเรียนที่ยื่นต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท การจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสุขอนามัย ความปลอดภัย หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การปฏิบัติตามคำขออันชอบด้วยกฎหมายจากหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับอยู่ หรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่มีความจำเป็นและเป็นไป ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้แจ้งให้ไว้แก่บริษัท หรือที่บริษัทได้ทำการจัดเก็บไว้ (ยกตัวอย่างเช่น ตลอดวเวลาที่จำเป็นสำหรับบริษัทที่จะต้องตอบคำถามหรือแก้ไขปัญหา)

ดังนั้น บริษัทอาจจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่สมเหตุส มผลหลังจากมีปฏิสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับท่าน เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมไม่มีความจำเป็นแล้ว บริษัทจะทำลายหรือลบข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีที่ปลอดภัย ทั้งนี้บริษัทอาจจะทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลแบบนิรนามแทนการทำลายหรือล บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ข้อมูลนั้นไม่ถูกโยงหรือติดตามกลับไปยังท่านได้ ในบางกรณีบริษัทอาจจะมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือตามระเบียบข้อบังคับที่กำ หนดให้บริษัทต้องเก็บรักษาบันทึกเฉพาะบางอย่างไว้ตามระยะเวลาที่กำหนด

4. บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลใดบ้าง

บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลดังต่อไปนี้:
กลุ่มนิติบุคคลของเอ็มดีแอลแซด: ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผยระหว่างกันในบริษัทต่าง ๆ ของเอ็มดีแอลแซด ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ปรากฎไว้ในนโยบ ายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นี้

ผู้ให้บริการและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทอาจจ้างคู่ค้า ตัวแทน ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และนิติบุคคลในเครือ เพื่อให้บริการแก่บริษัทในนามของบริษัท เช่น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายในของเว็บไซต์แอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ หรือร้านค้าออนไลน์ของบริษัท (รวมถึงผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ประมวลผลการชำระเงิน สำนักงานตัวแทนกระตุ้นการบริโภคสินค้า สำนักงานตัวแทนโฆษณา การตลาดและการส่งเสริมการขาย ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ปรึกษามืออาชีพ (เช่น นักบัญชี นักการธนาคาร ที่ปรึกษาธุรกิจ พนักงานเร่งรัดหนี้สิน ทนายความ) และบุคคลภายนอกที่บริษัทใช้เพื่อส่งคำสั่งซื้อของท่านมายังที่อยู่ของบริษัท เช่น ผู้ให้บริการส่งเอกสารและพัสดุด่วน) หรือเพื่อการประมวลผลทางเทคนิค (ยกตัวอย่างเช่น บริการให้เช่าพื้นที่บนอินเตอร์เน็ต (hosting services) หรือการจัดเก็บข้อมูล) หรือเพื่อบริการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ออฟไลน์ (offline product) หรือบริการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง (ยกตัวอย่างเช่น ผู้จัดการแข่งขัน การชิงโชค และการประกวด ผู้ให้บริการจับฉลากหาผู้ชนะ สำนักงานตัวแทนรับจัดงานกิจกรรมต่างๆ (events) ผู้จัดหารางวัลหรือค่าตอบแทนโดยรวม) ตลอดจนบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ในการให้บริการของผู้ให้บริการดังกล่าวข้างต้น บุคคลดังกล่าวอาจเข้าถึง ได้รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลโดยประการอื่นซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลในนามของบริษัท สัญญาของบริษัทที่ทำกับผู้ให้บริการเหล่านี้ไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการนำข้อมูลของ ท่านไปใช้เพื่อประโยชน์ของผู้ให้บริการ รวมไปถึงเพื่อประโยชน์ในการทำการตลาด บริษัทดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อกำหนดให้บุคคลภ ายนอกดังกล่าวเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างพอเพียง และประมวลผลข้อมูลแค่เฉพาะตามคำสั่งของบริษัทเท่านั้น ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

พันธมิตร: บางครั้งบริษัทอาจจะเสนอบริการหรือแอพพลิเคชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ท่าน โดยความร่วมมือกับพันธมิตร (ยกตัวอย่างเช่น ผู้ร่วมสนับสนุน (co-sponsor) หรือผู้อนุญาต ผู้รับอนุญาต หรือผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใน แบรนด์ของบริษัท) ดังนั้นบริษัทอาจจะจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บรรดาพันธมิตร เหล่านั้น บริษัทดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อกำหนดให้บุคคลภ ายนอกดังกล่าวเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างพอเพียง และประมวลผลข้อมูลเฉพาะตามคำสั่งของบริษัท หรือในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วมเท่านั้น ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในกรณีดังกล่าวซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับพันธมิตรที่เป็นบุคคล ภายนอกโดยยึดตามความยินยอมของท่านหรือคำขอของท่านให้กระทำการดังกล่ าว ถ้ามีความเกี่ยวข้องกัน บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบอย่างชัดเจนถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว และท่านสามารถเลือกที่จะไม่เข้าร่วม หรือคัดค้านการแบ่งปันข้อมูลนั้นได้

บุคคลภายนอกตามข้อกำหนดทางกฎหมาย: บริษัทอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากบริษัทจำเป็นต้องดำเนิน การตามกฎหมาย หรือเชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อปฏิบัติตาม กระบวนการทางกฎหมาย เมื่อบริษัทเชื่อว่ามีความจำเป็นหรือเหมาะสมที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่หน่วย งานบังคับใช้กฎหมาย เช่น เพื่อการสอบสวนการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นจริงหรือที่ต้องสงสัย การละเมิดกฎหมาย การฝ่าฝืนความปลอดภัย หรือการฝ่าฝืนนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่อตอบสนองต่อการเรียกร้องสิทธิใด ๆ ที่มีต่อบริษัทหรือบุคลากรของบริษัท และเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของบริษัท ลูกค้า พนักงาน ผู้รับเหมาของบริษัท หรือสาธารณะ

บุคคลภายนอกในกรณีของธุรกรรมเกี่ยวกับองค์กร: นอกเหนือจากนี้บริษัทอาจทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ใช้สินค้า ของบริษัท รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการควบรวมกิจการ การขาย การปรับโครงสร้างองค์กร การโอนสินทรัพย์หรือธุรกิจของบริษัท การเข้าซื้อกิจการ การล้มละลาย หรือกรณีอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน

5. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

ความเป็นสากลของบริษัท ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผยระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล

บริษัทอาจใช้งานคู่ค้าที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเหลือบริษัทในการให้บริการท างธุรกิจอีกด้วย บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจจะมีสิทธิเข้าถึงหรือเป็นผู้รับดูแลจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ของท่าน อย่างไรก็ตามจะต้องอยู่ภายใต้คำสั่งของบริษัท และภายใต้ข้อบังคับตามสัญญาเสมอ ในกรณีที่บุคคลภายนอกมีฐานที่ตั้งอยู่ในเขตแดนที่ไม่ได้มีความคุ้มครองข้อมูลส่ว นบุคคลในระดับที่เทียบเท่ากับที่บังคับใช้อยู่ภายในประเทศของท่าน บริษัทจะดำเนินการตามสมควรเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับกา รคุ้มครองในระดับที่เหมาะสม

6. บริษัททำอย่างไรเพื่อให้ท่านมั่นใจถึงความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูล ส่วนบุคคล

บริษัทใช้มาตรฐาน เทคโนโลยี และวิธีการในการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลายทั้งทางกายภาพ ทางเทคนิค และทางการบริหารจัดการ เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากความสูญเสีย การนำไปใช้ในทางที่ผิด การดัดแปลงแก้ไข การทำลาย หรือการทำให้เสียหาย โดยอยู่ในระดับที่เหมาะสมตามความอ่อนไหวของข้อมูล

บริษัทดำเนินขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อจำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เฉพาะบุคคลที่จำเป็ นต้องเข้าถึงข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงไว้ในนโยบายการคุ้ม ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อดำเนินการให้มั่นใจว่า บุคคลภายนอกรายใดที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้จัดให้มีการรักษาความลับและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของท่านด้วยวิธีที่ ปลอดภัย

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริบัทเก็บรวบรวมไว้

ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้:

 • สิทธิที่จะได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกประมวลผลอย่างไรและยึดหลัก การใด;
 • สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่ไม่ถูกต้อง (รวมถึงสิทธิที่จะเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ครบถ้วนให้สมบูรณ์);
 • สิทธิที่จะร้องขอให้บริษัทลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่จะได้รับอนุญาต ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ;
 • สิทธิที่จะร้องขอให้บริษัทจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ท่านแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าว หรือ:
 • ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลถูกโต้แย้ง
 • การประมวลผลไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ท่านคัดค้านการลบข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทไม่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลนั้ นอีกต่อไป แต่ข้อมูลนั้นจำเป็นสำหรับการจัดให้มี การใช้สิทธิ หรือการต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ
 • ท่านคัดค้านการประมวลผลซึ่งให้เหตุผลว่าชอบธรรมตามหลักผลประโย ชน์อันชอบด้วยกฎหมาย


หากท่านมีความต้องการที่จะส่งคำร้องเรียนถึงบริษัทอันเนื่องมาจากการประมวลผ ลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถส่งคำร้องเรียนนั้นโดยติดต่อบริษัทผ่านรายละเอียดที่ให้ไว้ในหมวด ข้อมูลการติดต่อบริษัทหากท่านมีข้อสงสัยในเรื่องการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือหากท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อบริษัทผ่านรายละเอียดที่ให้ไว้ในหมวด ข้อมูลการติดต่อบริษัท
ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมของท่านในการรับจดหมายข่าว หรือการติดต่อสื่อสารทางการตลาดได้ทุกเมื่อโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยท่านสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดต่อสื่อสารทางการตลาดใด ๆ นอกจากนี้ท่านยังสามารถตั้งค่าข้อมูลโดยรวมของท่านได้ (หากมี)

 

8. สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์อื่น ๆ หรือบริการออนไลน์ต่าง ๆ

เมื่อท่านมีส่วนร่วมในข้อมูลโดยรวมใด ๆ ของบริษัท หรือเมื่อไรก็ตามที่บริษัทปรากฏอยู่ในเวทีสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหลาย ได้แก่ เฟซบุ๊ค (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) แยมเมอร์ (Yammer) พินเทอเรสต์ (Pinterest) อินสตาแกรม (Instagram) ลิงค์อิน (LinkedIn) ยูทูป (Youtube) และอื่น ๆ ท่านน่าที่จะคุ้นเคยและเข้าใจเครื่องมือที่เว็บไซต์เหล่านั้นจัดไว้ให้ ซึ่งจะอนุญาตให้ท่านเลือกว่าท่านจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในประวัติย่อของท่าน บนสื่อสังคมออนไลน์อย่างไร

สำหรับสื่อเหล่านี้ แนวทางปฏิบัติหรือนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเห ล่านี้จะใช้บังคับ ดังนั้นบริษัทจึงแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเงื่อนไขการใช้บริการที่ใช้บังคับอยู่ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อดูว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ในเงื่อนไขข องสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้อย่างไร

เว็บไซต์ของบริษัทอาจจะมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หากท่านติดตามลิงค์เหล่านี้ไป ท่านจะออกจากเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือของบริษัท แม้ว่าเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้ได้รับการคัดสรรด้วยความระมัดระวัง บริษัทก็ไม่สามารถรับความรับผิดสำหรับการที่องค์กรเหล่านี้นำข้อมูลส่วนบุคคลข องท่านไปใช้ สำหรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดพิจารณาจากหมวดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของข้อมูลของบุคคลภายนอก และคำแถลงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม (หากมีหารให้ข้อมูลดังกล่าว)

เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะไม่ใช้บังคับต่อเวทีสื่อสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นของบุคคลภายนอกเหล่านี้ ซึ่งไม่ได้เป็นของบริษัท เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ควบคุมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ผู้ให้บริการออนไลน์ของบริษัทบางราย ให้ความช่วยเหลือบริษัทในการวิเคราะห์ การโฆษณาแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมาย วิดีโอที่ถูกฝังไว้ และเนื้อหาอื่นๆทางออนไลน์ การมีปฏิสัมพันธ์และการสำรวจทางสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ผู้ให้บริการเหล่านี้ยังใช้คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ เพื่อเก็บรวบรวม หรือรับข้อมูลจากเว็บไซต์ของบริษัทและที่อื่นๆ บนอินเตอร์เน็ต ยกตัวอย่างเช่น ด้วยการโฆษณาแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมาย บริษัทสามารถปรับปรุงการส่งมอบและเนื้อหาของโฆษณาของบริษัทให้เหมาะสม รวมทั้งเนื้อหาสาระอื่นๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม รวมไปถึงบริการออนไลน์ทั้งหลาย โดยยึดตามการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทในครั้งก่อนๆ

การติดตามข้อมูลดังที่กล่าวมาข้างต้นอาจอนุญาตให้ผู้ให้บริการออนไลน์เก็บรวบ รวมข้อมูลเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเว็บไซต์ของบริษัท (รวมไปถึงหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์) และผู้ให้บริการดังกล่าวอาจจะนำมารวมกับข้อมูลที่ตนเก็บรวบรวมได้ในเวลาอื่น ๆ และโดยผ่านแหล่งที่มาอื่น ๆ (เช่น กูเกิ้ล (Google) อาจจะเชื่อมโยงกิจกรรมของท่านบนอุปกรณ์หลายรายการถ้าท่านมีบัญชีกูเกิ้ลอยู่) หรือรวมกับข้อมูลที่บริษัทจัดให้แก่ผู้ให้บริการดังกล่าว เช่น ที่อยู่อีเมล การนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้เอื้อให้ผู้ให้บริการดังกล่าวช่วยบริษัทได้ในการกำห นดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยยึดตามการใช้งานเว็บไซต์ และลักษณะประชากร (เช่น อายุ เพศ) เสนอเนื้อหาโฆษณาที่ปรับแต่งให้เหมาะสม ตรวจวัดประสิทธิภาพของโฆษณาของผู้ให้บริการดังกล่าว (เช่น โดยการรายงานปฏิกิริยาของประชาชนหลังจากได้รับชมโฆษณานั้น) ประเมินผลการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์อื่น ๆ ตลอดจนให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบนเว็บไซต์และการใช้งานอินเตอร์เน็ต

นอกจากนี้ บุคคลภายนอกเหล่านั้นยังอาจจะถ่ายโอนข้อมูลที่ตนเก็บรวบรวมไว้ให้แก่บุ คคลอื่นก็ได้ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการดังกล่าว หรือในกรณีที่บุคคลอื่นนั้นประมวลผลข้อมูลในนามของบุคคลภายนอกดังกล่าวข้า งต้น

9. บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์อย่างไร

บริษัทไม่มีวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดโดยตรงกับผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี ดังนั้นเว็บไซต์ของบริษัทจึงไม่ได้จัดทำไว้สำหรับผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี

นอกจากนี้ บริษัทให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์อย่างจริงจัง ในการที่ผู้ที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ตามกฎหมายที่ใช้บังคับจะให้ความยินยอมสำ หรับแต่ละเว็บไซต์ ควรได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ก่ อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่บริษัทผ่านเว็บไซต์ หากบริษัทพบ ณ เวลาที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลว่าผู้ใช้มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์และยังไม่ได้แสดงความยิ นยอมจากผู้ปกครอง/ผู้ใช้อำนาจปกครองก่อนการให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ บริษัทจะไม่ใช้และ/หรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้นไว้โดยปราศจากค วามยินยอมของผู้ปกครอง/ผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้เยาว์/บุคคลที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง/ผู้ใช้อำนาจปกครองจะไม่สาม ารถเข้าร่วมในกิจกรรมบางอย่างได้ อย่างไรก็ตามในบางสถานการณ์ บริษัทอาจเก็บรักษาและใช้ข้อมูลดังกล่าว (ตามข้อกำหนดส่วนที่เหลือของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่ใช้บังคับ) เพื่อแจ้งและขอรับความยินยอมจากผู้ปกครอง/ผู้ใช้อำนาจปกครอง รวมถึงเพื่อความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย ความรับผิด การเก็บบันทึก และเพื่อประโยชน์อื่นๆ ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ผู้ปกครอง/ผู้ใช้อำนาจปกครองสามารถที่จะตรวจทาน ลบออก เปลี่ยนแปลง หรือปฏิเสธการเก็บรวบรวมหรือการนำมาใช้ต่อไปซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ โดยติดต่อบริษัทตามที่แสดงไว้ในหมวด ข้อมูลการติดต่อบริษัท ซึ่งรวมถึงชื่อ ที่อยู่ และที่อยู่อีเมลของผู้เยาว์ด้วย

10. ข้อมูลการติดต่อบริษัท

หากท่านมีคำถามหรือคำขอใดอันเกี่ยวเนื่องมาจากนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่ว นบุคคลนี้ หรือถ้าท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อตามรายละเอียดด้านล่าง

ประเทศ สายด่วน อีเมล
มาเลเซีย 1 800 88 1939 contactusmalaysia@mdlz.com
สิงคโปร์ 1800 57238 74  
ฟิลิปปินส์ 632 8 8202866 phconsumercare@mdlz.com
ไทย 02 789 3079 consumerservice@mdlz.com
เวียดนาม 19001889 customercare.mkd@mdlz.com
อินโดนีเซีย 0800-1-333555 Layanan.Konsumen@mdlz.com